VincentHuninkHOME VERTALINGEN | ALLE PUBLICATIES | INDEX | CONTACT

AURELIUS AUGUSTINUS

PSALM TEGEN DE DONATISTEN

bezorgd, vertaald en toegelicht door Vincent Hunink

Damon, Budel 2005

ISBN 90 5573 640 6; geb.; 94 p.; € 12,90

 Vele jaren van zijn leven als priester en bisschop leverde Augustinus strijd tegen wat hij zag als een gevaarlijke groep scheurmakers, die de eenheid van de kerk bedreigden: de Donatisten. Die ijverden voor een moreel zuivere kerk, waarin geen plaats was voor priesters die op een bepaald moment waren bezweken onder druk van repressie. Hun protest tegen de 'officiele' kerk had ongetwijfeld ook belangrijke sociaal-economische elementen: arme sloebers van het Afrikaanse platteland tegenover de rijken die steunden op Rome.

Met ongekende felheid en niets ontziend intellectueel vuurwerk leverde Augustinus de Donatisten voortdurend weerwoord. Zijn eerste geschrift tegen hen is een hoogst opmerkelijk werk. Het gaat om de Psalm tegen de Donatisten uit het jaar 393. In bijna driehonderd regels, verdeeld in coupletten gescheiden door een 22 maal herhaald refrein, geeft Augustinus in eenvoudige taal de kern van het conflict weer. De tekst was bedoeld om voor te dragen bij een zo goed als ongeletterd publiek. Augustinus laat dus alle intellectuele trots varen: het moet allemaal zo eenvoudig en helder mogelijk. Vaardig hanteert hij het gesproken Latijn van het volk om zijn zaak te bepleiten.

Heel bijzonder is de vorm van de tekst. Het is een van de zeer weinig gedichten die we van Augustinus over hebben. Omstreden is de metrische structuur ervan. Algemeen neemt men aan dat het gaat om een soort niet-quantitatieve, maar ritmische poëzie (waarbij een regelmatige afwisseling van geaccentueerde en ongeaccentueerde lettergrepen het patroon vormt, in dit geval 8 trocheën: /-/-/-/-  /-/-/-/-).

Ik werd bij de lectuur van de tekst gegrepen en besloot haar te vertalen. Omdat het Latijn erg interessant is, komt in de voorziene uitgave de brontekst erbij. Een en ander wordt voorafgegaan door een uitvoerig inleidend essay en een per strofe geordende toelichting op de tekst. Het boek zal verschijnen in het najaar van 2005.


Augustinus, tekening door Siegfried Woldhek
overgenomen met vriendelijke toestemming van de kunstenaar

 FRAGMENT         Omnes qui gaudetis de pace        modo uerum iudicate...

            Al wie in vrede vreugde vind,      beoordeel nu wat waarheid is.  
 

            Een zaak aanhoren en daarbij      vooringenomen zijn is slecht.

            De ongerechten kunnen niet      het koninkrijk van God bezitten.

            Andermans kledij verscheuren?      Onaanvaardbaar, hoe dan ook!

            Dus heeft wie Christus' vrede scheurt      de dood nog eens te meer verdiend.

            Laat ons nu zonder omwegen      bekijken wie de dader was.  
 

            Al wie in vrede vreugde vindt,      beoordeel nu wat waarheid is.  
 

            De grote overdaad aan zonden      brengt de broeders in de war.

            De Vader, onze Heer, heeft ons      daarom gewaarschuwd in een beeld:

            het koninkrijk is als een net      dat uitgeworpen wordt in zee.

            Er komen heel wat vissen in      van alle soorten door elkaar,

            en is het net aan land gesleept,      dan wordt de hele vangst geschift.

            De goede gaan de bakken in,      de rest, de slechte, terug in zee.

            Al wie het Evangelie kent,      besef met vrees wat dit beduidt!

            Het net, u ziet het, is de Kerk,      de zee, dat is de wereld hier,

            die massa vissen bij elkaar      zijn zondaars én rechtvaardigen,

            het land het einde van de wereld:      dan wordt alles pas geschift.

            De lui die net de netten scheurden      hielden heel erg van de zee.

            De bakken? Het domein der vromen:      dat ligt buiten hun bereik.  
 

            Al wie in vrede vreugde vindt,      beoordeel nu wat waarheid is.  

            Een goed verstaander vraagt zich af:      'Wie zijn die scheurders van het net?'

            Het zijn die arrogante lieden      die zichzelf rechtvaardig noemen.

            Scheuring is het triest gevolg      en altaar tegenover altaar.

            Ja, de duivel werd hun baas      door hun ontkenning van de schuld.

            De misdaad die zij zelf bedreven      schuiven zij op anderen af.

            Zij deden zelf aan boekverraad      en zeggen dat doodleuk van ons.

            De misdaad die zij zo begaan      is erger nog dan die van eerst,

            want boeken geven laat zich nog      verdedigen als daad van angst,

            zoals ook Petrus Christus ooit      in diepe doodsangst loochende.     

            Maar welk excuus is mogelijk      voor altaar tegenover altaar?

            Christus' vrede wordt verscheurd      en alle hoop komt op de mens.

            Wat geen vervolging iheeft gedaan      dat deden zij in vredestijd!

(vs. 1 -  32)

 


            Omnes qui gaudetis de pace,      modo uerum iudicate.

             Foeda res est causam audire      et personas accipere.

            Omnes iniusti non possunt      regnum dei possidere.

            Vestem alienam conscindas      nemo potest tolerare:

            Quanto magis pacem Christi      qui conscindit dignus morte?

            Et quis est ista qui fecit      quaeramus hoc sine errore.

            Omnes qui gaudetis de pace,      modo uerum iudicate.

             Abundantia peccatorum      solet fratres conturbare.

            Propter hoc dominus noster      uoluit nos praemonere

            Comparans regnum caelorum      reticulo misso in mare.

            Congregauit multos pisces      omne genus hinc et inde,

            Quos cum traxissent ad litus,      tunc coeperunt separare:

            Bonos in uasa miserunt,      reliquos malos in mare.

            Quisquis nouit euangelium,      recognoscat cum timore.

            Videt reticulum ecclesiam,      uidet hoc saeculum mare;

            Genus autem mixtum piscis      iustus est cum peccatore;

 

            Saeculi finis est litus:      tunc est tempus separare;

            Qui modo retia ruperunt,      multum dilexerunt mare;

            Vasa sunt sedes sanctorum,      quo non possunt peruenire.

            Omnes qui gaudetis de pace     , modo uerum iudicate.

             Bonus auditor fortasse      quaerit qui ruperint rete.

            Homines multum superbi,      qui iustos se dicunt esse.

            Sic fecerunt scissuram      et altare contra altare.

            Diabolo se tradiderunt,      cum pugnant de traditione

            et crimen quod commiserunt      in alios uolunt transferre.

            Ipsi tradiderunt libros      et nos audent accusare,

            ut peius committant scelus      quam quod commiserunt ante,

            qui possent causam librorum      excusare de timore,

            quia Petrus Christum negauit,      dum terretur de morte.

            Modo quo pacto excusabunt      factum altare contra altare?

            Et pace Christi conscissa      spem ponunt in homine.

            Quod persecutio non fecit,      ipsi fecerunt in pace.

 

    RECENSIES


"Voor deze tweetalige uitgave heeft Vincent Hunink voor een goede inleiding en vertaling gezorgd, maar het irriteert dat hij zo nadrukkelijk meedoet aan een moderne vorm van preutsheid door 'ketterij', 'goed' en 'fout' quasi-objectief tussen aanhalingstekens te zetten. Een beetje relativeren is niet verkeerd, maar het moet niet op tegenstrijdigheid uitlopen. Anders verlaag je het belang van je eigen vertaalwerk en reduceer je Augustinus tot een historisch curiosum. En wat win je ermee als vertaler uit te dragen dat je de essentie van diens werk langs je heen laat gaan?" 
HR [H e n k   R i j k e r s] in Katholiek Nieuwsblad 23,8 (25-11-2005), p.22

"Vincent Hunink (Radboud Universiteit) zorgde voor de vertaling en een interessante inleiding. Hij komt tot een opmerkelijke herwaardering van de tekst, die hij als geslaagd beschouwt, bedoeld om het meer eenvoudige kerkvolk tegen de donatisten te wapenen. Ingewikkelde theologische redeneringen ontbreken dan ook en de opzet is zo dat de tekst door het volk goed onthouden en gereciteerd kon worden. Juist in zijn eigenlijke, wat populistische doel slaagt Augustinus uitstekend, meent Hunink"
Diederik   W i e n e n in RKKerk.nl, blad voor Katholiek Nederland, 3,2005,nr 20 (16-12-2005), boekenwijzer p.4

'Poëzie vertalen is veelal tweemaal zoveel werk als proza vertalen: er moet geïnterpreteerd worden en de interpretatie dient tevens in een voorgeschreven vorm te worden gegoten. Hunink is daarin volkomen geslaagd. Hij voelt zich thuis in dit soort arbeid. (...)
We mogen Vincent Hunink feliciteren met deze bijzonder verzorgde uitgave. Trouwens ook uitgeverij Damon die in vier jaar tijds vier Augustinusvertalingen op de markt bracht.'
Martijn   S c h r a m a in Augustijns Forum, (ca. december 2005)

(...) 'De psalm is weinig subtiel en pamflettistisch van karakter. Huninks inleiding biedt niet veel meer informatie dan een goede encyclopedie. Het boekje heeft daardoor iets van een curiositeit voor de liefhebber.'
drs. C.G.   K o k in : Informatie van Nederlandse Bibliotheekdienst, 18-11-2005

(Over de vertaling van De regel en de vertaling van De Psalm tegen de Donatisten:
'De beide aanwinsten van Augustinus over deze onderwerpen hebben de kennis van de kerkvader in het Nederlandse taalgebied verrijkt'
K.  v a n  d e r  Z w a a g  in: Reformatorisch Dagblad, 8 februari 2006

(...) De pastorale Augustinus, die zijn vertrouwen stelde op de genade, kwam hiertegen in het geweer. Hij trekt ertegen van leer in deze merkwaardige psalm die voor de taalkundige VH ook om zijn vorm interessant is.
G M  in Benedictijns Tijdschrift 67, 2006, 91

(...) 'heldere en onderhoudend geschreven inleiding' (...) ['de psalm wordt] helder in de historische en theologische context geduid. Zowel de inleiding als de vertaling is aanbevelenswaardig, aangezien men op deze wijze zicht krijgt op een werkje van Augustinus dat lange tijd onderbelicht is gebleven en op een facet van zijn persoonlijkheid dat in de theologische handboeken niet aan bod komt.'
P a u l   v a n   G e e s t   in: Nederlands Theologische Tijdschrift 61, 2007,1, 73.

"Literair uniek is de psalm die Augustinus schreef tegen de donatisten (Psalmus contra partem Donati). In dichtvorm doet Augustinus een beroep op de eenvoudige kerkgangers bij de katholieke kerk te blijven of zich bij haar te voegen."
Ds. P. d e V r i e s  in: Hervormde Kerkbode, 25 januari 2008

'This booklet is a bilingual edition of Augustine’s little-known first substantial anti-Donatist tract, the Psalm against the Donatists, dated 393. (...) In his perspicuous historical and literary introduction, the translator — classicist at Radboud University Nijmegen — convincingly shows that this metrical song was designed to be recited or sung in order to further the Catholic cause before the rank and file of Augustine’s own party (...)The text is very suitable for a close reading with students in the lecture room. It offers in a nutshell a historical overview and a sample card of Augustine’stheological anti-Donatist arguments (...) In his commentary Hunink tries to link up with the situation of today; the circumcelliones, e.g., who persecuted Catholic worshippers, priests, and properties, are compared to “twenty-first-century religious ‘fundamentalists’ or ‘terrorists’ ” (p. 11). In his delightful translation in iambic octameters Hunink only once takes an inappropriate theological liberty, to wit, in translating “dominus noster” (line 8) — a reference to Jesus telling the parable of the dragnet, Mt 13,47-50 — as “the Father, our Lord.” As usual, the publishing house Damon has provided a beautiful edition.'
W i m   J a n s e 
in: CHRC (Church History and Religious Culture) 87,1 (2007) 75-139

'(...) We kunnen begrijpen dat Augustinus in deze omstandigheden deze argumenten gebruikte, maar ze zijn geen reden om te zeggen dat de roomse kerk nooit verlaten had mogen worden. We moeten ons afscheiden van degenen die niet van de Kerk zijn en ons voegen bij de ware Kerk. Er is volgens de geloofsbelijdenis een Kerk die niet gebonden
is aan zekere personen, maar verspreid over de gehele wereld, toch verenigd met hart en wil in één zelfde Geest door de kracht van het geloof. De opmerking over de Petrusstoel en de rots waarop de hei geen vat krijgt, kan ik niet overnemen. Die rots is volgens de context de belijdenis van Petrus of liever gezegd Christus en niet Petrus zelf. Voor geïnteresseerden in de kerkgeschiedenis is dit een belangrijk boekje. Met bovengenoemd voorbehoud aanbevolen.'

(onbekende auteur) in Criterium, onderwijsblad op gereformeerde grondslag, 36,5 oktober 2007, 62-63

 LINKS


Andere Augustinus-bijdragen op VincentHunink.nl

Naar de site van het Augustijns Instituut Eindhoven


latest changes here: 03-10-2012 16:14

 


 

HOME VH / vincenthunink.nl

(c) 2014 V. Hunink

copyright statement  / contact