VincentHuninkHOME VERTALINGEN | ALLE PUBLICATIES | INDEX | CONTACT
 

 

 


    MARCUS AURELIUS
Evenveel van jou als van mij
Correspondentie met Marcus Fronto


  vertaald en toegelicht door Vincent Hunink,
Athenaeum - Polak & Van Gennep
, Amsterdam 2019

 x 
ISBN 978 90 2531 0059, 280 blz;  EUR 17,50

Marcus Aurelius (121-180) is bekend als Romeinse keizer en als filosoof. Een verzameling Latijnse brieven uit zijn jeugdjaren is bewaard gebleven: de privécorrespondentie met zijn oudere leermeester in de retorica, Marcus Cornelius Fronto (ca. 100-167).

De opvallend persoonlijke brieven laten de jonge prins zien als een hartelijke, enthousiaste leerling. En Fronto is behalve leraar ook een oudere vriend, een vaderfiguur soms. Het contact verandert als Marcus keizer wordt, maar bloeit kort voor Fronto's dood weer op.

De brieven gaan over retorica en literatuur, maar de twee bespreken ook veel privézaken, zoals het wel en wee van hun kinderen, hun gezondheid, zomerdagen op het platteland… En ze schrijven vaak hoezeer ze elkaar missen en om elkaar geven. Een uniek en rijk tijdsdocument, onmisbaar voor bewonderaars van Marcus Aurelius.

Deze uitgave is uniek: nooit eerder werden de brieven tussen Marcus Aurelius en Fronto zo in enige moderne taal zo uitgegeven: alle brieven (niet een kleine bloemlezing) en op chronologische volgorde (dus niet op thema). Tevens zijn alle brieven uitvoerig toegelicht. Lange passages in de brieven die feitelijk ingelaste redevoeringen vormen zijn niet vertaald maar samengevat. Dit ter wille van de leesbaarheid. 

 FRAGMENTENVoor een PDF-voorproef met enkele brieven in de opmaak van het boek, klik hier.

NB Het bestand is beveiligd. Wilt u een fragment overnemen in een andere uitgave, neem dan contact op met de uitgever.


 

 

 RECENSIESuitvoerige bespreking door Robert Duthoy in  Hermes, april 2019. Slotalinea:

"Goede wijn behoeft geen krans en ik zal daarom niet uitweiden over de vele kwaliteiten van de vertaling, die men trouwens zelf kan vaststellen bij de lectuur van de citaten in deze bespreking. Wel betreur ik dat Hunink in een aantal brieven soms uitvoerige passages (die met * en aanduiding van omvang worden gemarkeerd) onvertaald laat. Het gaat daarbij , merkt hij op in het nawoord, vrijwel steeds om gevallen van literaire en retorische instructie door Fronto, die naar mijn gevoel qua lengte de maat van een 'brief' te buiten gaat, en die inhoudelijk voor de beoogde lezers van dit boek niet interessant genoeg is om integraal op te nemen. Dat zal wel, maar voor de belangstellende is daarmee zo niet definitief, dan toch voor vele jaren de kans verkeken om die passages in het Nederlands te lezen. Want tot een afzonderlijke vertaling van die passages zal het wel nooit komen, evenmin als tot een nieuwe vertaling van de integrale correspondentie. Maar dat mag in geen geval afbreuk doen aan onze waardering en dankbaarheid voor de door Hunink geleverde prestatie. De vertaling wordt voorafgegaan door een degelijke inleiding die auteurs en het werk in hun context situeert. Bijkomende info wordt beknopt bij iedere brief verstrekt. Een register van namen en een concordantie met de uitgaven van van den Hout en van Haines verhogen de bruikbaarheid." 


latest changes here: 23 apr 2019
 HOME VH / vincenthunink.nl

(c) 2019 V. Hunink

copyright statement  / contact